Kennismaking onderlinge kindermassage

Kennismaking onderlinge kindermassage


Aanraken een levensbehoefte

De huid is ons grootste orgaan en een onderschat zintuig. Kinderen zitten veel jonger en veel langer op school en in de kinderopvang, wat maakt dat veel kinderen onvoldoende huidstimulatie krijgen, vooral als er ook thuis geen tijd of aandacht voor is. Uit steeds meer publicaties blijkt hoe belangrijk liefdevolle aanraking voor het welzijn van de mensen is. Stimulering van de huid heeft invloed op de hersenontwikkeling. Het urenlang stilzitten op school en bij televisiekijken, gamen en ‘computeren’, maakt dat kinderen minder lichaamsbesef ontwikkelen, met negatieve gevolgen voor het leren en de gezondheid.


Enkel leren vanuit het mentale systeem beklijft slecht en zet op zichzelf niet aan tot handelen. Leren is het in je opnemen van de wereld. Dat doe je niet alleen met je verstand. Het lichaam en je emoties vormen één geheel met het mentale systeem. Vanuit emotie (wat afstamt van het woord ‘movere’ dat beweging betekent) kom je tot handelen, maar zonder informatie ben je niet erg effectief. Het denken heeft, meer dan we beseffen, zijn aangrijpingspunten in het lichaam. Het woord ‘begrijpen’ zegt dit al: een kind eigent zich de wereld toe door ernaar te grijpen. Daarom is lijfelijk ervaren zo belangrijk. Het lichaam is het punt waar gevoel en verstand samenkomen. Deze twee hebben elkaar nodig om de leerstof goed te kunnen verwerken.


Onze veranderde leefstijl vraagt aanpassingen in hoe we met kinderen omgaan. Stoeien, aanraakspelletjes en onderlinge kindermassage leert kinderen grenzen stellen en grenzen van anderen herkennen en te respecteren. De kinderen voelen zich gezien en gekend waardoor het kind zich beter ontspant. Een ontspannen kind dat zich veilig voelt en zich in de groep gerespecteerd weet staat open voor nieuwe indrukken en is eerder geneigd tot samenwerken.


Kinderen brengen veel meer tijd door in georganiseerd verband. Ons levensritme, onze opvoeding en onze manier van leven is een groot contrast met vroeger. We brengen meer tijd door achter de schermen waardoor er minder fysiek contact is. De verbondenheid is anders.


Het is aan ons om een oplossing te vinden die in deze tijd past. Verbondenheid is van essentieel belang en wij kunnen daar een steun in zijn door onderlinge kindermassage op school en in de kinderopvang te integreren. Het besef van eenheid en verbondenheid kan enkel ontstaan vanuit levensechte ervaringen.


Mentale overbelasting samen met emotionele ondervoeding zou wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn van agressief gedrag. Respectloos gedrag kan men beschouwen als het ontbreken van een band. Dat inzicht is niet zo nieuw of verwonderlijk, maar spreekt uit de praktijk. Iemand waarvan je houdt, zal je niet schaden. Een voorwerp dat je dierbaar is, zal je niet schenden. Jegens een omgeving waar je je thuis voelt, zal je geen vandalisme plegen. Een groep waar je je verwant voelt, zal je niet vijandig benaderen. Als wij ons enkel beperken tot vermaningen, gesprekken en invuloefeningen over respectloosheid en pesten, zal dit gedrag onverminderd doorgaan. Er dient dus gewerkt te worden aan herstel van de verbondenheid van de mens ten aanzien van soortgenoten en zijn omgeving.


Onderlinge kindermassage is maar een kleine bijdrage in het proces van verbondenheid maar wel een belangrijke. Bovendien is het eenvoudig te leren en kost het weinig tijd en geld. Onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor jezelf en elkaar te zorgen. Als bijkomend voordeel wordt het immuunsysteem van de kinderen sterker, neemt stress in de klas af, neemt het leervermogen toe en zijn de kinderen minder agressief. Tactiele stimulatie heeft dus aantoonbaar positief effect op: de groei, de gezondheid, het welbevinden, het leervermogen, het vermogen tot sociaal gedrag, het lichaamsbesef en het communicatieve vermogen.


Nadat in Zweden en Denemarken (eind jaren ’90) onderlinge kindermassage was ingevoerd meldden groepsleiders en leerkrachten meer rust in de groep, socialer gedrag en betere leerresultaten. De conclusie van peuterleidsters en leerkrachten die aanraakspel toepassen is dat dit een positief effect heeft op het welzijn van kinderen en de vorming van een vertrouwde groep. Uit Zweden, waar men al jaren op vrijwel alle kinderdagverblijven en scholen dagelijks enkele minuten uittrekt voor onderlinge massage, komt het bericht dat kinderen die elkaar aanraken respect voor elkaar ontwikkelen. Leerkrachten en kinderbegeleidsters zeggen daar: ‘kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet’. Elkaar positief aanraken is dus niet alleen in het belang van het individu, maar ook in het belang van de wereld.


Door het aanraken als spel of wederzijdse zorg op te nemen in de dagelijkse omgang op school en kinderopvang krijgen kinderen het huidcontact dat ze net als water, lucht en vitamines nodig hebben en leren ze op natuurlijke wijze met hun grenzen en die van de ander om te gaan. Ze ontwikkelen respect voor zichzelf en elkaar, zitten beter in hun vel en pestgedrag neemt af.

In een kindergroep waar aanraakspelletjes en ‘massage’ deel zijn van de dagelijkse activiteiten voelen kinderen zich meer geborgen en deel van de groep. De mens is een zoogdier. Huidstimulatie is voor hen een eerste levensbehoefte, net als lucht, water en voedsel, liefde en veiligheid. Een kind dat onvoldoende huidstimulatie krijgt kan in zijn ontwikkeling geremd of beschadigd worden. Kinderen die te weinig of alleen liefdeloos worden aangeraakt heeft nadelige gevolgen voor de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Als volwassene hebben ze meer moeite met intimiteit en ontgaat hen de subtiele lichamelijke behoeften van hun partner en hun kinderen. Onvoldoende huidcontact kan leiden tot onrust, verdriet of angst. Verminderde groei, bevattelijk voor ziektes en de teleurstelling vanwege leerproblemen maken het nog moeilijker. Voor deze mensen is het moeilijk hun draai in het leven te vinden; ze zitten ‘niet lekker in hun vel’.


Waarom zou je kinderen stimuleren elkaar te ‘masseren’?

-Bij onderlinge kindermassage gaat het niet om het manipuleren van de spieren maar om het leren omgaan met aanraking en het stimuleren van de huid.

-Met onderlinge kindermassage krijgen kinderen kwaliteit zowel in datgene dat ze geven als wat zij ontvangen.

-We willen kinderen bewust maken van hun lichaam zodat ze goed in hun vel zitten.

-Kinderen leren hun grenzen afbakenen, deze te beschermen en te vragen wat zij nodig hebben.

-Onderlinge kindermassage is speels huidcontact gestructureerd aangeboden d.m.v. spelvormen en liedjes die het gemakkelijker maken om de mogelijkheden van massage te verkennen.

-Bij onderlinge kindermassage is gelijkwaardige uitwisseling heel belangrijk.

-Via de huid voeren wij een uiterst subtiele vorm van communicatie.

-De huidige manier van opvoeden maakt dat kinderen steeds jonger en langer in een groep leven. Tijd dus dat scholen en kinderopvangen zich gaan verdiepen in het belang van huidcontact en waar nodig maatregelen treffen.

-Het is van essentieel belang dat kinderen vanuit een levenshouding van verbondenheid opgroeien. Het besef van eenheid en verbondenheid kan namelijk ontstaan vanuit levensechte ervaring.

-Bij onderlinge kindermassage willen we afstemmen op elkaar, inleven in elkaar en samenwerking bereiken.

-Ze krijgen meer respect voor elkaar waardoor het pestgedrag afneemt.

-En niet te vergeten: het is zalig om massage te krijgen.


Bij het geven van onderlinge kindermassage worden er verschillende manieren hanteert. Zo zijn er aanraakwerkvormen en voelmaterialen, muziek, verhalen, stilte, ademhaling, massagekaarten, spelletjes,…. Naargelang de leeftijd en de groep wordt er ingespeeld op de noden van de kinderen.


Wat is onderlinge kindermassage in de klas of in een groep

Wanneer je een massage krijgt, komt er in het lichaam de hormonen serotonine (het gelukshormoon) en oxytocine (het knuffelhormoon) vrij in de hersenen. Deze hormonen maken dat je rustig bent en u tevreden voelt. Door massage neemt de aanmaak van de stresshormonen adrenaline, testosteron en cortisol af.

Er zijn veel kinderen die ontspannen naar school kunnen gaan maar er zijn ook heel veel kinderen die door externe situaties reeds vol stress, angst en allerlei negatieve emoties in zich dragen. Daarbij komt dat hun hoofdje vol zit met gedachten die niet goed zijn voor hun ontwikkeling.

Onderlinge kindermassage brengt kinderen tot rust en is een zeer geschikt middel om het welbevinden van de kinderen te verhogen en ter preventie van pestgedrag.

Wanneer we de voordelen van onderlinge kindermassage in de klas opsommen, komen we tot deze conclusie:

-Massage werkt bijzonder rustgevend ook bij kinderen met ADHD

-De kinderen die gemasseerd worden presteren over het algemeen beter en zijn geconcentreerder

-De sfeer in de klas/groep verbetert

-Nieuwe vriendschappen ontstaan

-Pestgedrag neemt af

-Er ontstaat rust en een ontspannen sfeer in de klas/groep

-Kinderen leren luisteren naar jou en naar elkaar

-Kinderen leren hun grenzen aangeven en hoe andermans grenzen respecteren

-Onderlinge kindermassage is een methode waarmee je pestgedrag op een ontspannen manier kan voorkomen of verminderen

-Je biedt creatieve manieren aan om lesstof te leren die leuk, nuttig en leerzaam zijn


Hoe wordt onderlinge kindermassage toegepast?

-Kinderen masseren elkaar regelmatig minstens 1x per week in de klas over hun kleding heen, liefst op een vast moment tijdens een vast lesuur, gedurende 20 minuten tot een half uur.

-Je kunt ook af en toe een kort massagemoment inlassen om rust in de groep te brengen, bvb voor een proefwerk.

-De kinderen werken in duo’s. Een kind staat achter de stoel en is de masseur. Het andere kind ligt ontspannen met de handen op het hoofd op zijn/haar tafeltje terwijl hij/zij gemasseerd wordt. Daarna wordt er gewisseld.

-De kinderen vragen elkaar toestemming op elkaar te mogen masseren, na de massage bedanken de kinderen elkaar.

-De kinderen werken meestal gedurende 4 weken met een vaste partner. Daarna wordt een andere partner gekozen. Kinderen werken het best met een kind waar ze goed mee kunnen samenwerken. Dit hoeft niet een vriendje of vriendinnetje te zijn.


Wilt u kennis maken met onderlinge kindermassage?

Als kind- en jongerencoach ga ik op het einde van een sessie altijd afsluiten met een massage. Dit omdat ik het belangrijk vind om het kind te laten (leren) ontspannen na de mentale en lichamelijke druk dat het heeft ervaren. Als massagetherapeut geef ik reeds individuele massage aan kinderen en jongeren. Daarnaast geef ik workshops ouder-kind massage en onderlinge kindermassage. Die laatste workshop wil ik doortrekken naar scholen, kinderopvang en instellingen waar kinderen en jongeren vertoeven.


Graag kom ik in uw klas of groep massageworkshops geven. Samen met de juf of begeleiding spreken we vaste momenten af om onderlinge kindermassage te introduceren.

Wij kunnen onderlinge kindermassage tijdens verschillende thema’s geven:

-Tegen pesten

-Rond gezondheid

-Rond ontspanning

-Rond verdraagzaamheid

-…..


Heeft u belangstelling gekregen voor onderlinge kindermassage in de klas of groep waarmee je werkt? Ik kom graag een keer, geheel vrijblijvend, langs om met u te kijken naar een traject op maat conform uw wensen en behoeften. Of heb je interesse voor de workshop onderlinge kindermassage dat ik in mijn praktijk verzorg?

Neem gerust contact op via mijn telefoon 0477/264.257,  contactpagina www.zonnegroetouwegem.be of via FB Kind- en jongerencoach Zonnegroet.


Hartelijke groeten,

Claire